Cantadores de Torpè_____________________Juanne Maria Ispanu


JUANNE MARIA ISPANU

 

Giovanni Maria Spanu fit naschidu in Torpè in su 1875 e nd'est mortu in Torpè su 04/01/1962.
Omine meda sabiu e onestu massaju, dotadu de una bella e armoniosa 'oghe, fit unu grande cantadore a tenore e in poesia, de isse ammentamus sos versos sighentes chi at cantadu a bolu a s'ammorada una die chi fit partende a su carretononzu de su carvone dae sos litos de Bitti, de Buddusò e de Alà a sa marina de sa Callita. (Pro gentile cuncessione de Mariantonia Ispanu, sa neta.)