Su risu de Elio cantende in Ungheria Stampa
Scritto da Administrator   
Sabato 09 Aprile 2011 01:39

Nch'est dae meda. Fit su 2006 a primos de trìulas, fimus in Miskolc in Ungheria. Chin su Cussertu Cùcuru 'e luna amus cantadu in sa corte manna de unu casteddu antigu, pro prus de un'ora sighida a cussertu, in dae in antis a unu muntone de zente. A unu tzertu puntu de sa cantada b'at coladu unu imbriagu mesu ispozadu e nos at saludadu "ciao amici!!" e nois "ciao". Tando a Elio l'est intrada una crisi de risu. De cuddu risu chi non b'andat bene a lu firmare... Iscurtade...

Dimensione luci

Ultimo aggiornamento ( Sabato 09 Aprile 2011 01:42 )