Literadura


Torpenet
Scritto da Bustianu Pilosu   


Pro duos annos in bidda b'est istadu su cuncursu Torpenet de literadura sarda in su web, organizadu dae Antonimaria Pala e Bustianu Pilosu.

Pro lègere sos contos pubricados punghe subra a sa màgine inoghe in subra.

 
Porchinadu PDF Stampa E-mail
Scritto da Giovanni Paolo Silvestro Bitti - Torpé (NU)   
Martedì 22 Marzo 2011 01:21
A tziu Bissente l'agradaiat a manigare bene, no aiat galu jòmpidu baranta annos, non fiat cojuadu e totu su dinari de su istipèndiu lu podiat gastare pro si leare sos disaogos chi li pariat. Su prus de su dinari lu gastaiat in mànigos licanzos, ca prus daiat su cuntentu a sa bentre e prus fiat cuntentu isse e totu.

Una die fiat in Casteddu pro trivagliu e zirende sa bidda aiat atzapadu una buteghedda chi bendiat roba de manigare grobada dae totue in su mundu, roba furistera chi Bissente no aiat mai tastadu. Si fiat roba bona isse non lu podiat iscumprobare deretu, ca la podiat tastare petzi posca de l'aer comporada, ma sigomente non fiat roba barata isse pessaiat chi depiat esser roba licanza.
Su butegheri l'aiat lassadu seberare a sa sola, chena li cussizare nudda, petzi cando Bissente fiat zai in fora de sa butega lu aiat julliadu pro li dare su catàlogu de una dita chi bendiat roba a manigare pro posta.
Su sero, in domo sua, istracu dae su viazu, si fiat corcadu in su letu e pro leare sonnu si fiat postu a abbaidare su catàlogu, ma intemer de li pigare su sonnu, bidende sas fotos de totu cussas licanzadorias li aiat pigadu sa gana. Tando a bellu a bellu nche falat dae su letu e nche intrat in cughina ue si degogliat totu cussu chi aiat comporadu in sa buteghedda.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 22 Marzo 2011 02:18 )
Leggi tutto...
 
Su tenore 'e sas canneddas PDF Stampa E-mail
Scritto da Gino Farris - Lodè (NU)   
Martedì 22 Marzo 2011 01:11

Mi nd'ischitaiat s'arrejonu bassu de sas cochitoras e su sonu chi achiana in su tendere su pane supra sas taulas de castanza…. e poi cuddu nuscu 'e caffè….. cantu vit bonu!
Tando mi nde pesaia e moricandemi sos ocros de su sonnu intraia a sa domo 'e cochere: " coro 'e mama beni ca tzia Frantzischedda ti daet sa cocconedda". Mi daiat unu cantu 'e pasta dae su laccu ive vit inturtande e jeo comintzaio a lu tendere, a fachere e diffachere formas de animales seitu in d'unu bicu 'e mesa. Sas cochitoras contaiana de mortos, de animas, de sonnos e bisiones, jeo jocaia chin cuddu cantu 'e pasta e ascurtaia incantatu: Andrieddu, vispu e abistu dae minoreddu, istaiat chin su babbu e chin sa mama impare chin ateros battor frates in duas istantzias terrenas a intr'a pare, no aiana ateru locu e pro carrera aiana su caminu.

Ultimo aggiornamento ( Martedì 22 Marzo 2011 02:15 )
Leggi tutto...